Kategoria: Wystrój mieszkania

WRAZ Z NARODZINAMI EKOINŻYNIERII

Bę­dziemy mogli rozwinąć gatunki bakterii zdolnych wydajniej pomóc nam w ponownym włączeniu do cy lu zużytych materiałów i eliminacji odpadów. Zrealizować na wielką skalę przekształcanie azotu w amoniak, aby wyżywić mieszkańców globu Do­konywać lokalnych zmian klimatu, by objąć upra­wą nowe sfery czy pomóc przyrodzie w zaadapto- waniu się do zadawanych jej ciosów.Wraz z narodzinami ekoinżynierii skończy się nie- ezpieezne błądzenie uczniów czarnoksiężnika, którymi w istocie jesteśmy. Dopiero wtedy będą mogły ukształtować się stosunki partnerskie między czło­wiekiem i przyrodą, będące podstawą nowej eko­nomii i społeczeństwa „postindustrialnego”. A stosunki te mulimy dopiero stworzyć.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂

INFORMACJA I SPOŁECZEŃSTWO INTERAKTYWNE

Informacja także jest energią. Ale szczególną for­mą energii, ponieważ pozwala na wyzwolenie i kon­trolowanie mocy. Ten ścisły związek między energią a informacją stał się zupełnie jasny od momentu, kiedy zrozumiano, że aby zdobyć informacje, trzeba koniecznie wydatkować energię. I na odwrót — aby zbierać i opanować energię, trzeba wykorzystać in­formacje. Za każdą informację płaci się energią. Za każdy nadmiar energii trzeba zapłacić informacją. Ale informacja pozostałaby pojęciem jedynie ja­kościowym, bez większego znaczenia, gdyby nie fakt, iż udało się precyzyjnie wymierzyć ilość infor­macji zawartej w jednym przekazie biegnącym po linii transmisyjnej. Pomiar ten dokonany w koń­cu lat czterdziestych spowodował prawdziwą rewo­lucję w matematyce, fizyce, elektronice, a jego od­działywanie zaznaczyło się najwyraźniej w dziedzi­nie cybernetyki, informacji i telekomunikacji.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂

ZNACZENIE POJĘCIA

Znaczenie pojęcia informacji i konsekwencje, ja­kie przynosi wywołana przez nie rewolucja, naj­lepiej można zrozumieć zajmując, podobnie jak w przypadku energii, pozycję obserwacyjną, pozwala­jącą na spojrzenie „przez makroskop” na rolę infor­macji i komunikacji w społeczeństwie. Wymaga to przede wszystkim przypomnienia kilku istotnych spraw dotyczących komunikacji, pomiaru informacji i relacji między informacją i entropią. A następnie,po krótkim omowieniu historii komunikacji prze dyskutowania warunków, niezbędnych do powsta­nia społeczeństwa interaktywnego i uczestniczącego zbudowanego na telekomunikacji społeczeństwa.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂

NOŚNIKI KOMUNIKACJI

Zbiór przekazów i ko­dów tworzy język. Przekaz nadawany przez źródło zostaje zakodowany, następnie przekazany za po­średnictwem przekaźnika. Każdy przekaźnik, bez względu na rodzaj (fale elektromagnetyczne, kable,’ wiązka laserowa) nazy­wany jest linią albo linią transmisyjną (linią łączności). Na drugim końcu tej linii przekaz zostaje zdekodowany i przełożony na informacje, mające znaczenie dla odbiorcy. Aby jednak adresat mógł rozpoznać (a więc wykorzystać) te infor­macje, trzeba, aby wcześniejsze informacje zostały zapamiętane, tak aby można było je porów­nać ze świeżo uzyskaną informacją. I wreszcie, co jest bardzo ważne, zakłócenia na drodze transmisji, zwane szumami, mogą zmienić przekazy i zmodyfi­kować ich treść.

Cześć, mam na imię Rozalia i bardzo serdecznie chciałabym, aby wpisy, które tu zamieszczam Cię zainteresowały. Wiedza, którą posiadam jest dosyć spora, stąd też decyzja o tym, by się nią z wami podzielić 🙂